ISO14001

Zmiany do rocznych sprawozdań środowiskowych!

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania do Marszałka Województwa. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Z dniem 23 stycznia 2020 roku, została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150), która wprowadza możliwość składania corocznych sprawozdań odpadowych do Marszałka Województwa w nowym terminie.

Kogo dotyczy?

Art.  73.  [Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi].

1.  Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

2) wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

2a) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

4) wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

5) wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

6) wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Art.  74a.  [Roczne sprawozdania sporządzane przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego].

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest obowiązana do sporządzania rocznego sprawozdania.

Art.  75.  [Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami].

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Jak złożyć sprawozdanie?

Sprawozdania za 2019 rok składasz do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, wprowadzania na rynek, zbierania lub przetwarzanie odpadów, poprzez indywidualne konto w systemie BDO.

Z uwagi na prowadzenie prac dążących do przygotowania modułu sprawozdawczości w BDO, sprawozdania za rok 2019 składasz do 30 czerwca 2020 roku.

Ustawa NIE przesunęła terminów:

– wnioskowania o zwolnienie w formie pomocy de minimis m.in. w zakresie wprowadzania na:

a) rynek produktów w opakowaniach/  baterii i akumulatorów – termin złożenia wniosku 15 marca,

b) kampanii edukacyjnych w ramach wprowadzania na rynek sprzętów elektrycznych i elektronicznych – termin złożenia wniosku – 31 stycznia,

wnoszenia opłat:
a) z tytułu opłat produktowych (za opakowania, produkty – opony i oleje, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny),

b) kampanii edukacyjnych (za opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny),

c) opłaty recyklingowej (za reklamówki z tworzyw sztucznych),

d) opłaty depozytowej,

składania sprawozdań niezwiązanych z systemem BDO:

a) wykazy opłat środowiskowych – termin złożenia wniosku 30 marca,

b) raporty do KOBiZE – termin złożenia wniosku 28 luty,

c) Bazy Danych Sprawozdań (dot. czynników chłodniczych) – termin złożenia wniosku 28 luty,

d) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych – termin złożenia wniosku co kwartał ( I kw. – 30 kwiecień, II kw.  – 31 lipiec, III kw.  – 31 październik, IV kw.  – 31 styczeń).

Co to jest BDO?

Internetowa, ogólnokrajowa Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która ma umożliwić sprawne zarządzenie i kontrolę systemu gospodarki odpadami w Polsce. W rejestrze będą gromadzone informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom.

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu, nie będzie już konieczności uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

Chcesz być na bieżąco z innymi informacjami dotyczącymi ochrony środowiska?

Śledź naszą stronę www.wiso.pl oraz profil na Facebook