Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

We współczesnych organizacjach podejście do zarządzania jakością ma coraz szersze zastosowanie. Zarówno norma ISO 9001:2015, jak i same przedsiębiorstwa mając na uwadze swoje bezpieczeństwo dostrzegły konieczność identyfikacji i analizy ryzyka chcąc w sposób skuteczny je ograniczać i efektywnie zarządzać jakością. To właśnie zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę do pozytywnych efektów w przyszłości.

W związku ze zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw i koniecznością przewidzenia niepożądanych efektów norma ISO 9001:2015, w swoich wymaganiach porusza problematykę związaną z podjęciem działań odnoszących się do zidentyfikowanych ryzyk i szans po ich wcześniejszym zaplanowaniu. Zgodnie z myślą przedstawioną w ISO 9001:2015 można stwierdzić, że identyfikacja ryzyka to dostrzeżenie zagrożeń „dziś”, pod których wpływem możemy być „jutro”. Natomiast identyfikacja szans opiera się na dostrzeżeniu możliwości, które można wykorzystać równolegle nie zapominając o minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka.

Działania, które organizacja może podjąć w stosunku do ryzyka mogą być różnorodne. Zgodnie z zapisami w normie ISO 9001:2015 organizacja może m.in. unikać ryzyka, podjąć ryzyko by wykorzystać szanse, zatrzymać ryzyko, dzielić się ryzykiem itd. W chwili dostrzeżenia szans decyzja organizacji może być związana m.in. z wdrożeniem nowych praktyk, rozwiązań, technologii, produktu/usługi, itp., a także wejściem na nowe rynki zbytu, nawiązaniem współpracy, itd. Najważniejszym jest, aby organizacja wdrażając działania utożsamiała je z realizowaną strategią i celami.

Aby zarządzać ryzykiem i szansami w sposób skuteczny należy pamiętać o systematyce, czyli regularnym dostrzeganiu nowych zagrożeń i szans oraz systematycznym podejmowaniu adekwatnych działań. Wszystko to prowadzi do wdrożenia w organizacji myślenia opartego na ryzyku. Oznacza to integralne wdrożenie do systemu zarządzania myślenia, w którym identyfikacja ryzyka i szans jest spójna z uruchomieniem procesów informujących, a w następstwie decyzyjnych. W celu pozyskania szerszej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem zapraszamy do skorzystania z naszych usług w formie udziału w szkoleniach lub otrzymania wsparcia dla swojego przedsiębiorstwa. Wówczas możliwe będzie szczegółowe poznanie idei myślenia opartego na ryzyku, technik identyfikacji i oceny ryzyka, a także propozycji działań i sposobu ich wdrożenia zarówno w stosunku do zagrożeń, jak i szans. Możliwym będzie skorzystanie z doświadczenia naszych ekspertów oraz uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania. W efekcie dzięki poznaniu licznych narzędzi prawdopodobne stanie się efektywne zarządzanie aspektami związanymi z ryzykiem.