Zarządzanie Jakością w placówkach medycznych

Zarządzanie jakością w sektorze ochrony zdrowia

Przed menedżerami podmiotów opieki zdrowotnej współcześnie stoją liczne wyzwania. Przyczyną tego jest wyjątkowy charakter usług zdrowotnych, a także złożony proces leczenia, wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz bezbronność pacjentów. Ostatni element wywołuje potrzebę wsparcia, a także ochrony chorego. Dlatego też świadomość i wiedza menedżerów oraz funkcjonujący w organizacji system wymaga stałego doskonalenia.

Podmioty lecznicze w dobie dzisiejszych czasów nie powinny ograniczać swojej działalności jedynie do wykonywania działań z zakresu medycyny. Najwyższe Kierownictwo zmuszone jest uwzględnić także potężny obszar jaki stale towarzyszy świadczeniu usług zdrowotnych. Zarządzając podmiotem leczniczym dostrzeżemy konieczność zwrócenia uwagi na ekonomikę, technologię, technikę, prawo, informatykę, zarządzanie wiedzą itd.

Spotykane w podmiotach leczniczych systemy zarządzania zgodne z wymaganiami norm ISO dają możliwość sprostania wielu wymienionym powyżej problemom. Największą popularność wśród podmiotów leczniczych zyskała stanowczo norma ISO 9001. Dlatego też należy zwrócić uwagę, że wdrażając system zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia nie powinniśmy się ograniczać tylko do budowania relacji pacjent a personel medyczny. Prawidłowym byłoby skupienie się także na innych aspektach.

Pacjenci – współcześnie rozumiani jako klienci podmiotów leczniczych – coraz częściej mają na względzie indywidualne podejście. Ponadto, oczekują przewidywalności, wysokiego bezpieczeństwa opieki, stabilności oraz szybkiego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wymienione czynniki są determinantami ich zadowolenia (satysfakcji) z oferowanych usług. Dodatkowo pacjent ma szereg swoich praw, które placówki lecznicze zmuszone są respektować oraz szanować. W innym wypadku żaden podmiot sektora ochrony zdrowia nie powinien określać swojego sposobu zarządzania jakością mianem skutecznego. W zarządzaniu jakością w podmiocie leczniczym ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność dysponowania informacjami zwrotnymi od pacjenta, które dotyczącą jego potrzeb. Dzięki temu stanie się możliwe sprecyzowanie obszarów, które następnie należy przeanalizować. Dopiero analiza zebranych informacji pozwoli na poprawę lub dalsze zmiany, możliwe do wprowadzenia w celu usatysfakcjonowania pacjenta.

Świat, który ewoluuje pod wpływem technologii, nie daje możliwości, aby tak ważne obszary, jakimi są usługi zdrowotne pozostały w stagnacji. W otoczeniu podmiotu leczniczego zarówno klienci zewnętrzni, jak i wewnętrzni oczekują jego ciągłego doskonalenia. Poziom jakości, który oferują organizacje sektora ochrony zdrowia jest wypadkową oczekiwań, które stawia przed nimi otoczenie. Jednak należy pamiętać, że oczekiwania te stale rosną.

Efektywne zagospodarowanie zasobów i nieustanne kreowanie nowych rozwiązań przyczyniają się do  istnienia oraz niezakłóconego funkcjonowania podmiotów leczniczych w istniejących warunkach. Nieustanne zmiany w systemie opieki zdrowotnej, płynące z nadrzędnych instytucji państwowych,  są realizowane bez zaprezentowania wizji finalnego systemu. Stawia to przed zarządzającymi trudności z zaplanowaniem swoich działań, czy rozwiązań, które okażą się skuteczne. Właściwe wdrożenie metod lub / oraz narzędzi w tym np. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 umożliwia optymalne kształtowanie rozwoju organizacji z jednoczesnym doskonaleniem jego efektywności i stałym wzrostem jakości świadczonych usług.

Na podstawie doświadczenia ekspertów WISO GROUP Sp. z o.o. można stwierdzić, że wdrożenie wymagań ISO 9001 w podmiocie leczniczym bezpośrednio wpływa na poprawę organizacji pracy takich działów jak np. rejestracja pacjenta i skrócenie związanego z tym czasu oczekiwania pacjenta. Ponadto, umacnia nadzór i poprawia organizację licznych procesów np. gospodarki lekami. Wszystko to w sposób bezpośredni wpływa na spadek kosztów związanych z bieżącą działalnością oraz na wzrost zysków wynikających z zadowolenia pacjentów i późniejszej rekomendacji. Eksperci szacują, że spadek wspomnianych kosztów w trakcie funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania jakością może obniżyć się nawet o 20-30%.