Systemy ISO

Systemy ISO

Systemy ISO

Systemy zarządzania stanowią narzędzie wspomagające pracowników od najniższego do najwyższego szczebla w podejmowaniu decyzji w odniesieniu do zastanych przez nich sytuacji lub uzyskanych w procesach komunikacyjnych informacji.  Dobrym przykładem zastosowania systemowego podejścia jest koncert symfoniczny, gdzie w rolę kierownika wciela się dyrygent odpowiadający za przygotowanie podległego mu zespołu instrumentalistów. Każdy koncert ma na celu zadowolić swoich słuchaczy, stąd aby zapewnić dobrą jakość kompozycji dyrygent musi odpowiednio podkreślać swoimi gestami cechy utworu zapisane w nutach przez kompozytora. Ze względu na to, że każda grupa instrumentalistów reprezentuje podczas koncertu odmienny proces, istnieje uzasadniona konieczność opracowania procedur utworu w postaci nut. Efektem połączenia funkcji dyrygenta oraz zespołu instrumentalistów powinna być powtarzalność, przewidywalność i niezawodność utworu, pozostawiająca u słuchaczy odczucie zaspokojenia potrzeb jakie sobie postawili przed przybyciem do filharmonii. W rezultacie właściwa jakość koncertu ma stworzyć szansę, że słuchacze znów będą chcieli do niej ponownie wrócić.

W ostatnich latach podejście do zarządzania mocno ewoluowało. Odpowiadają za to nieustannie rosnące wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych. Stroną zainteresowaną w zależności od kontekstu organizacji są m.in. klienci, pracownicy i ich reprezentanci, kontrahenci, mieszkańcy z otoczenia organizacji, podmioty rządowe i samorządowe, sądy, instytucje kontrolne, ekolodzy, wierzyciele, akcjonariusze, a nawet konkurencja. Nie wszystkie oczekiwania stron zainteresowanych muszą być jednak identyfikowane i analizowane przez organizacje. Przede wszystkim powinna ona skupiać swoje działania na tych stronach, które stwarzają istotne ryzyko dla jej zrównoważonego rozwoju, jeżeli ich potrzeby i oczekiwania nie są spełnione. Dlatego, gdy mówimy o systemach zarządzania podkreślamy, że przyjęcie standardu jakościowego ISO 9001 znacząco ułatwia spełnienie oczekiwań obecnych i przyszłych klientów, w tym determinuje swoich pracowników oraz dostawców usług i surowców do nieustawicznego doskonalenia. Zachęcamy do zapoznania się z syntetycznymi informacjami na temat poniższych systemów zarządzania, jako że są one pomocne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy oraz jej bezpieczeństwa.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Intencją międzynarodowej normy ISO 9001:2015 jest dostarczenie organizacjom wiedzy, która może zostać wykorzystana do poprawy sposobu zarządzania jakością i tym samym do zaspokojenia oczekiwań obecnych oraz potencjalnych klientów.
Skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością jest doskonałym narzędziem wspomagającym najwyższe kierownictwo w decyzjach strategicznych i biznesowych opartych na ryzyku.

System Zarządzania Jakością jest:

 • dedykowany organizacjom, które pragną zbudować w oczach swoich klientów markę cechującą się rzetelnością, powtarzalnością oraz nastawieniem na progresywny rozwój
  swoich usług i wyrobów;
 • skierowany do organizacji, które są świadome wymagań stawianych przez jej klientów i w sposób optymalny chcą im podołać;
 • stanowi współczesny słownik biznesowy, co sprzyja w zacieśnianiu relacji i budzi zaufanie w rozmowach z poważnymi klientami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001:2012

System Zarządzania Energią ISO 50001:2012

Standard ISO 50001 dedykowany jest w szczególności średnim i dużym organizacjom, chcącym zoptymalizować koszty swojej działalności w obszarze prowadzonej gospodarki energetycznej i wykazać zgodność w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych.

Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 50001:2012 ma na celu:

 • wsparcie organizacji w dążeniu do poprawy swojego wyniku energetycznego;
 • ograniczanie kosztów oraz wpływów środowiskowych związanych ze stratami energii lub jej nieracjonalnym wykorzystaniem.

Systematyczne podejście do zarządzania energią pozwala na:

 • uruchomienie dodatkowego obszaru oszczędnościowego co stanowi dla organizacji zabezpieczenie w przypadku wzrostu cen energii elektrycznej, paliw, ciepła i/lub sprężonego powietrza;
 • spełnienie jednocześnie wymagania określone w Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nie narażając się na przewidziane w jej treści wysokie sankcje finansowe.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Przyjęcie międzynarodowej normy ISO 14001:2015 stanowi dla organizacji wsparcie w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami stron zainteresowanych.

Skutecznie wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wpływa na:

 • świadomość personelu pracującego dla organizacji oraz w jej imieniu;
 • przyczynia się do zachowania równowagi pomiędzy prowadzoną działalnością, a otoczeniem środowiskowym i społecznym;
 • właściwe zarządzanie aspektami środowiskowym z jednoczesnym ograniczeniem ich negatywnego wpływu u źródeł ich powstawania;
 • poszukiwanie szans na rozwijanie aspektów szczególnie tych, które mogą przyczynić się do korzystnych zmian w środowisku naturalnym.

ISO 14001 dedykowane jest w szczególności:

 • organizacjom pragnącym poprawić środowiskowy efekt swojej działalności;
 • organizacjom szukającym wsparcia w spełnieniu wymagań w zakresie prawa środowiskowego lokalnego, krajowego oraz europejskiego.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO/IEC 27001:2014

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014

Podstawowym celem wdrożenia międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2014 jest uzyskanie przez najwyższe kierownictwo zapewnienia, że przetwarzane przez organizację informacje są dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób, w wymaganym przez nich miejscu i czasie, oraz że są zawsze integralne.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji dedykowany jest w szczególności organizacjom znającym konsekwencje utraty przetwarzanych przez siebie informacji strategicznych, biznesowych, technicznych i technologicznych, poufnych czy też danych identyfikujących osoby.

Skutecznie wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwala na:

 • zidentyfikowanie słabości stosowanych przez organizację zabezpieczeń w celu ich udoskonalenia odpowiednio do ryzyk związanych z zagrożeniami powstającymi wskutek przypadkowego lub umyślnego działania człowieka, bądź w wyniku zjawisk naturalnych;
 • posługiwanie się wiedzą jak postępować z informacjami i nośnikami, na których zostały one utrwalone w każdym etapie cyklu ich życia;
 • właściwe inwestowanie w bezpieczeństwo informacji kierując się obiektywnymi wynikami szacowania ryzyka.

System Zarządzania BHP PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018

System Zarządzania BHP PN-N-18001:2004

Oparty na normie PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 system zarządzania dedykowany jest każdej organizacji, która dąży do miana bezpiecznego, godnego zaufania i zgodnego z literą prawa pracodawcy.

Głównym celem wdrożenia nomy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 jest udzielenie organizacjom pomocy w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wobec wszystkich osób pracujących dla lub w jej imieniu, a także innych osób będących pod jej nadzorem.

Skutecznie wdrożony System Zarządzania BHP pozwala:

 • zapobiegać wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz innym zdarzeniom niepożądanym mogącym zachwiać poczuciem bezpieczeństwa i komfortem wykonywanej
  przez pracowników pracy;
 • stale monitorować stan BHP;
 • cechować się dobrą organizacją pracy, niskim współczynnikiem wypadkowości,pomyślnymi wynikami zewnętrznych inspektorów, stabilnymi kosztami ubezpieczeniowymi oraz wysoką świadomością pracowników w zakresie dobrych praktyk bezpiecznej pracy.