REKOMPENSATY czy POMOC DE MINIMIS ?

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tych rozwiązań?

Zaczynając od przedsiębiorstw branży energochłonnej … zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U.2019, poz. 1532) przedsiębiorstwa te mogą ubiegać się o rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii. Przedsiębiorcy energochłonni (załącznik nr 1) w 2019 roku mogą wybrać tylko jeden system wsparcia. Albo rekompensaty – wsparcie z tytułu ustawy dedykowanej dla branż energochłonnych, albo system wprowadzony przez ustawę z 28 grudnia 2018 r. (ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2018 r., poz. 2538 z późn. zmianami), czyli tzw. ustawę o cenach prądu. Celem tej drugiej ustawy było ustabilizowanie cen energii w 2019 r. na poziomie nie wyższym niż obowiązujący 30 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorcy energochłonni, którzy chcą otrzymać rekompensaty za 2019 rok, muszą do dnia 12 września br. zrzec się wsparcia oferowanego przez tzw. ustawę o cenach prądu, przesyłając stosowne oświadczenie (załącznik nr 3) do wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, z którymi między 1 stycznia a 30 czerwca 2019 roku mieli zawarte umowy na sprzedaż energii. Albo do zarządcy rozliczeń (załącznik nr 4), w przypadku gdy w wyżej podanym okresie nie mieli podpisanej umowy z żadnym przedsiębiorstwem energetycznym, ale nabywali energię (na własny użytek) np. na Towarowej Giełdzie Energii.

Wniosek o rekompensaty należy złożyć w URE do 31 marca 2020 roku.

O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy, które mają zaległości wobec ZUS czy fiskusa. Dodatkowym, nowym warunkiem skorzystania z rekompensat jest wymóg wdrożenia w przedsiębiorstwie certyfikowanego:

  1. systemu zarządzania środowiskowego (EMAS) lub
  2. systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą lub
  3. systemu zarządzania energią potwierdzonego certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;

A jakie rozwiązanie dla pozostałych przedsiębiorstw ?

Pozostali przedsiębiorcy, nie zaliczający się do sektora branży energochłonnej, będący odbiorcami końcowymi energii elektrycznej (innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw) będą mogli natomiast skorzystać z wypłaty dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis.

Wnioski o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis za trzeci kwartał 2019 r. będą zgodnie z Ustawą dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 2538) przyjmowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. po 30 września 2019 r., natomiast za czwarty kwartał 2019 r. po jego zakończeniu, tj. po 31 grudnia 2019 r.

Ostateczny termin składania wniosków za w/w okresy upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków o pomoc de minimis. Wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie zostanie przedstawiony przed końcem września bieżącego roku.

We wniosku w szczególności będzie trzeba zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

  • wolumenu zakupionej energii elektrycznej, określonego na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, wyrażonego w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
  • wnioskowanej wysokości dofinansowania obliczonej jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • numerów faktur, numerów punktów poboru energii oraz wolumenu energii elektrycznej odrębnie dla każdej faktury, punktu poboru energii i dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ze wskazaniem nazwy tego przedsiębiorstwa;

Do wniosku będzie należało dołączyć ponadto: „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” – (załącznik nr 5b), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010 r., nr 53, poz. 311, z późn. zm. Dz.U.2014 r., poz. 1543 – obowiązujący wzór formularza oraz Dz.U.2016 r., poz. 238 – dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis) oraz „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis(załącznik nr 6), zgodnie z załącznik nr 2 do Ustawy dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 2538)

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Podmioty uprawnione do rekompensaty

Załącznik nr 2 – Odbiorcy końcowi art. 5 ust. 1a

Załącznik nr 3 – Oswiadczenie_rekompensaty_umowa z przedsiębiorstwem energetycznym

Załącznik nr 4 – Oświadczenie_rekompensaty_kupujący energię elektryczną na własny użytek

Załącznik nr 5a – Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji_pomoc de minimis

Załącznik nr 5b – Rozporządzenie zmieniające_pomoc de minimis_formularz

Załącznik nr 5c – Rozporządzenie zmieniające_dla podmiotów_pomoc inna niż de minimis

Załącznik nr 6 – Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r.