wsparcie w systemach zarządzania

Wsparcie ISO - WISO Group

Świadczymy wsparcie dla Najwyższego Kierownictwa firmy w zakresie:

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N- 18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO
  45001:2018, ISO/IEC 27001:2017, ISO 50001:2018;
 • planowania zmian w systemie zarządzania;
 • realizacji zaplanowanych zmian w systemie zarządzania;
 • oceny skuteczności wdrożonych działań;
 • określenia ryzyka i szans związanych z wdrożeniem zaplanowanych działań;
 • na specjalne zlecenia dokonujemy analiz i ocen projektów aktów normatywnych oraz
  procedur organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy odniesienia;
 • nadzoru nad systemem zarządzania, który został już wdrożony i jest utrzymywany
  w organizacji;
 • outsourcingu Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania / Przedstawiciela Najwyższego
  Kierownictwa.

Celem nadzoru systemu zarządzania przez WISO GROUP Sp. z o.o. jest:

 • kreowanie nowych kierunków rozwoju systemów zarządzania organizacji;
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami normy odniesienia;
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania;
 • dopasowanie zakresu nadzoru nad systemem zarządzania do potrzeb klienta;
 • minimalizacja zaangażowania pracowników organizacji w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania;
 • stały dostęp organizacji do aktualnej wiedzy i stosowanych praktyk;
 • profesjonalne doradztwo;
 • na specjalne zlecenie – brak konieczności utrzymywania w organizacji funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania lub Przedstawiciela Najwyższego Kierownictwa.

Systemem zarządzania nadzorowany przez WISO GROUP Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 • aktualizacja dokumentacji systemowej dopasowana do potrzeb klienta;
 • stały nadzór nad dokumentacją systemową;
 • wsparcie w tworzeniu celów oraz planowaniu ich realizacji;
 • wsparcie w tworzeniu planu szkoleń pracowników oraz realizacja szkoleń z zakresu wymagań normy odniesienia;
 • wsparcie w wyborze metod i narzędzi badania satysfakcji klienta, efektywności procesów, skuteczności systemu zarządzania, itp.;
 • planowanie auditów wewnętrznych oraz ich realizacja;
 • planowanie i organizacja Przeglądu Najwyższego Kierownictwa / Przeglądu Zarządzania;
 • nadzór nad wdrożeniem działań korygujących w odniesieniu do niezgodności procesowych oraz auditowych;
 • wdrażanie działań doskonalących system zarządzania;
 • każdorazowe przygotowanie do auditów strony trzeciej (jednostki certyfikującej).

WISO GROUP Sp. z o.o. realizuje nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania także w ograniczonym zakresie, który jest indywidualnie dostosowany do potrzeb wskazanych przez klienta.