Wdrażanie Systemów Zarządzania

Wdrożenia ISO- WISO Group

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi wdrożeniowe systemów zarządzania oparte na krajowych oraz międzynarodowych standardach, przy aktywnym współudziale naszych najlepszych specjalistów.
Każdą organizację traktujemy indywidualnie, zgodnie ze sztuką zadeklarowaną w zatwierdzoną przez Zarząd polityce.
Działania doskonalące, które proponujemy naszym klientom są uzasadniane korzyściami i niosą za sobą konkretne cele.
Wdrożone przez nas systemy zarządzania spełniają wymagania określone w normach odniesienia i są przygotowane do certyfikacji przez akredytowane jednostki certyfikujące.
Obsługujemy firmy małe, średnie i duże o profilu produkcyjno-usługowym.

NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST:

 • praktyczne zastosowanie norm, jako narzędzi wspomagających zarządzanie;
 • budowanie planu działań w sposób zdroworozsądkowy i adekwatny do potrzeb organizacji;
 • wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu zintegrowanych systemów zarządzania w dużych i średnich firmach;
 • aktualna wiedza, zbieżna z najlepszymi dostępnymi praktykami;
 • znajomość aktów prawnych, kluczowych dla wykazania zgodności wobec jednostek kontrolnych i certyfikujących;
 • wiedza na temat zasad certyfikacji i metodyki prowadzenia auditów zewnętrznych.

Katalog usług wdrożeniowych

PROCES WDROŻENIOWY

 • Krok 1

  Audit zerowy – identyfikacja potrzeb wdrożeniowych

  Audit zerowy inaczej zwany audytem wstępnym pozwoli ocenić poziom wiedzy i kompetencji z zakresu wymagań normy odniesienia oraz wybranych aspektów prawnych. Ponadto, umożliwi określenie stopnia spełnienia wymagań normy, a także zidentyfikuje potrzeby wdrożeniowe organizacji.

 • Krok 2

  Szkolenie wstępne dla pracowników firmy

  Udział w szkoleniu umożliwi słuchaczom poznanie wymagań normy odniesienia wraz z wysłuchaniem ich interpretacji. Ze względu na dostosowanie charakteru szkolenia do oczekiwań i poziomu zaawansowania wiedzy słuchaczy oraz zawarciu aspektów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, szkolenie będzie stanowiło bazę przygotowawczą do dalszych działań wdrożeniowych.

 • Krok 3

  Ocena obowiązującej w organizacji dokumentacji i jej optymalizacja

  Działania te mają miejsce w sytuacji, kiedy organizacja posiada wdrożony system zgodnie z nieaktualnymi wymaganiami lub opracowała samodzielnie część wymaganych dokumentów, lub posiada pełną dokumentacją, której zapisy są zbyt szczegółowe i obszerne.

 • Krok 4

  Opracowanie dokumentacji systemowej wraz z procedurami

  System zarządzania zobowiązuje organizację do ustalenia i opisania pewnych standardów postępowania. Działania te są podejmowane w celu wypracowania powtarzalności i ułatwienia oceny danych przedsięwzięć.

 • Krok 5

  Wdrożenie do stosowania opracowanej dokumentacji

  Wdrożenie opracowanej dokumentacji wyklucza sytuację, w której np. nowy pracownik nie będzie wiedział, w jaki sposób wykonywać dane obowiązki. Wdrożenie spisanych zasad obniży nakład czasu pracy, opcjonalnie uprościć, a nierzadko wyeliminuje część zbędnych czynności.

 • Krok 6

  Ocena wdrożonego systemu przed auditem strony trzeciej (jednostki certyfikującej)

  Ocena wdrożonego systemu polega na przeprowadzeniu auditu końcowego przez bezstronnych, kompetentnych i rzetelnych ekspertów. Pozwala ona stwierdzić, czy po zakończonym procesie wdrażania wymagań danej normy odniesienia system jest zgodny.

 • Krok 7

  Wybór jednostki certyfikującej i zgłoszenie do certyfikacji

  Po zakończeniu procesu wdrażania systemu zarządzania na życzenie klienta nasi specjaliści udzielają także nieodpłatnej pomocy w wyborze jednostki certyfikującej, negocjacjach cenowych z jednostką oraz wypełnieniu wniosku o certyfikację.

 • Krok 8

  Audit certyfikacyjny strony trzeciej(przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą)

  Audit certyfikacyjny jest przeprowadzany przez wcześniej wybraną jednostkę certyfikującą w celu potwierdzenie w sposób bezstronny zgodności systemu z wymaganiami normy oraz aspektami prawnymi.

 • Krok 9

  Pozytywny wynik auditu certyfikacyjnego

  Pozytywny wynik auditu oznacza brak stwierdzenia niezgodności w funkcjonującym systemie zarządzania i zarekomendowaniu przez auditorów do jednostki certyfikującej o wydanie certyfikatu.

 • Krok 10

  Przyznanie certyfikatu ISO

  Certyfikat ISO jest wydawany przez jednostkę certyfikującą w odniesieniu do danej normy. Zawiera on potwierdzenie zgodności i skuteczności wdrożonego systemu. Certyfikaty ISO są wydane na czas określony.

 • Krok 11

  Opracowanie i wdrożenie działań doskonalących system zarządzania

  Po przeprowadzonej certyfikacji na życzenie klienta nasi specjaliści udzielają także nieodpłatnej pomocy we wdrożeniu zaleceń auditora jednostki certyfikującej. Uruchomienie wspomnianych działań jest konieczne przed przystąpieniem do kolejnego auditu nadzoru.