Audity Wewnętrzne

Audity wewnętrzne ISO - WISO Group

Wykonujemy rzetelne i kompleksowe audity wewnętrzne w odniesieniu do wymagań norm systemowych, przepisów prawa, wewnętrznych procedur organizacji oraz innych ustaleń, co do których Twoja firma jest zobowiązana.

Zlecone działania auditowe realizujemy z zachowaniem zasad poufności, obiektywności oraz bezstronności. Włączeni do zespołu auditującego pracownicy firmy, nabywają nawyków godnych najlepszych audytorów zewnętrznych.

RODZAJE AUDITÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ WISO GROUP Sp. z o.o.:

 • audity zerowe - odbywają się przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych danego systemu. Realizowane w celu zbadania aktualnego stanu firmy oraz stwierdzenia w jakim stopniu firma bez dodatkowych działań spełnia wymagania normy odniesienia;
 • audity wewnętrzne – przeprowadzane w celu stwierdzenia, czy funkcjonujący w danej organizacji system jest zgodny z wymaganiami normy odniesienia oraz czy jest on skuteczny. Obowiązek przeprowadzania auditów wewnętrznych ciąży na każdej organizacji chcącej spełnić wymagania normy ISO;
 • audity końcowe – przeprowadzenie odbywa się przed oceną (auditem) strony trzeciej tj. jednostki certyfikującej. Audit końcowy pozwala stwierdzić, czy po zakończonym procesie wdrażania wymagań danej normy odniesienia system jest zgodny;
 • audity cząstkowe przeprowadzane w zakresie aspektów wybranych przez Klienta;
 • audity dostawców – przeprowadzane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań normy odniesienia przez potencjalnego dostawcę. Zwykle audit dostawców jest zlecany także w celu sprawdzenia sposobu realizacji zawartej umowy.

WISO GROUP Sp. z o.o. przeprowadza audity na zgodność z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością;
 • PN-EN ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego;
 • PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 – System Zarządzania BHP;
 • ISO/IEC 27001:2017 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • ISO 50001:2018 – System Zarządzania Energią.

Korzyści z przeprowadzenia auditu
z WISO GROUP Sp. z o.o.:

 • otrzymanie wartości dodanej z przeprowadzonego auditu wraz z identyfikacją zagrożeń;
 • określenie stopnia spełnienia wymagań normy odniesienia;
 • uwzględnienie nie tylko wymagań normy, ale także standardów opracowanych przez Organizację oraz Klienta Organizacji;
 • niezależność, bezstronność i obiektywizm auditorów;
 • gwarancja poufności auditorów;
 • wysokie kompetencji auditorów i wieloletnie doświadczenie w zakresie znormalizowanych systemów i praktyk auditorskich.