Istota wprowadzenia w firmach normy energetycznej opartej na standardzie ISO 50001:2018.

Wciąż rosnące ceny energii spowodowały konieczność opracowania uniwersalnego zbioru norm możliwych do wdrożenia w każdej organizacji bez względu na charakter jej działalności oraz wielkość. Największe zastosowanie ma jednak w przedsiębiorstwach sektora wytwórczego oraz w zakładach przemysłowych, które zużywają znaczące ilości energii. Można zatem stwierdzić, że norma ISO 50001:2018 jest odpowiedzią na potrzeby rynku.

Aby móc prawidłowo planować i wdrażać w organizacji System zarządzania energią w oparciu o standard normy ISO 50001:2018, konieczne jest poznanie jego nadrzędnego celu. System Zarządzania energią ma na celu optymalizację energii, obniżeniu kosztów i redukcji emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania energią wiąże się z koniecznością planowania zużycia energii oraz ustalenia systemu monitorowania i kontroli opartego na cyklicznych przeglądach działań energetycznych, tak aby pozwalały one na realne zarządzanie użytkowaną energią.

Etapy wdrożenia normy ISO 50001:2018 opierają się na modelu PDCA (planuj/ wykonaj/ sprawdź/ działaj), tym samym który został już zastosowany w innych standardach norm serii ISO, tj.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 czy też ISO 45001:2018, został on też szerzej omówiony w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Pierwszym etapem wdrożenia w organizacji systemu zarządzania energią jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego, identyfikacja zużywanych surowców energetycznych, oszacowanie zużycia energii w taki sposób aby pozwoliły one na opracowanie skutecznej strategii zarządzania zużycia energii. Kolejnym krokiem organizacji podczas wdrażania powinno być ustalenie realnych i mierzalnych celów energetycznych, a także polityki energetycznej przedsiębiorstwa.

Ustanowienie odpowiednich kompetencji i określenie odpowiedzialności to kolejny ważny krok, który organizacja powinna wykonać. Aby proces wdrażania Systemu zarządzania energią przebiegał sprawnie, organizacja powinna wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie i utrzymywanie Systemu zarządzania energią. Organizowanie szkoleń personelu w tym najwyższego kierownictwa wpłynie na poprawę świadomości i zaangażowanie pracowników każdego szczebla. Warto zwrócić uwagę, że sukces prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie w głównej mierze oparty jest na dobrej komunikacji, wyznaczeniu jasnego zakresu ról i wpływu na efektywność energetyki pomiędzy najwyższym kierownictwem a personelem niższych szczebli.   

Podstawowymi korzyści wynikającymi z wdrożenia SZE w przedsiębiorstwie są:

  • – utworzenie systemów i wdrożenie procesów w celu zwiększenia efektywności energetycznej zakładu;wprowadzenie procesu ciągłego doskonalenia;
  • – tworzenie planów monitorowania energii oraz działania dotyczące analizy zużycia energii;
  • – formalizacja polityki energetycznej i celów energetycznych;
  • – zwiększenie dążenia do innowacji;
  • – zmniejszenie zużycia energii;
  • – lepsze wyniki biznesowe;
  • – większa produktywność i konkurencyjność;
  • – lepsza jakość usług;
  • – lepsze wyniki ekologiczne;
  • – dostosowanie się do wymogów ustawodawczych i innych;poprawa wizerunku firmy (działanie na rzecz ochrony środowiska).

System zarządzania energią dostarcza najlepszych praktyk, związanych z zarządzaniem zasobami energetycznymi, które pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej organizacji ale także na ograniczeniu emisji CO2.  Poprzez wdrożenie systemu organizacja wykazuje się nie tylko dbałością o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, ale przede wszystkim może zwiększyć prestiż firmy i jej pozytywne postrzeganie na rynku.  

WISO GROUP Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wdrażania Systemów Zarządzania opartych na krajowych jak i międzynarodowych standardach. Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu standardu ISO 50001 na podstawie, których uczestnicy mogą uzyskać odpowiednie certyfikaty świadczące o nabytych umiejętnościach/ kwalifikacjach.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą ofertą usług na https://wiso.pl/.