System Zarządzania BHP

Dłuższy termin na wdrożenie nowej normy SZBHP ISO 45001!

Przedsiębiorcy, u których funkcjonuje już System Zarządzania BHP, w postaci OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 mają teraz więcej czasu na wdrożenie niezbędnych zmian. Sprawdź, co należy wiedzieć, żeby skutecznie wdrożyć System Zarządzania BHP do nowej normy ISO 45001!

Nowy termin przejścia na SZBHP ISO 450001!

Na podstawie wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) komunikatu nr 304, informujemy, że trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania BHP na wdrożenie normy ISO 45001:2018, został wydłużony do dnia 31 marca 2021 roku.

Pierwotnie zakładano, że firmy posiadające certyfikaty OHSAS 18001 lub PN-N 18001, mając na uwadze trzyletni letni okres przejściowy na migrację muszą przyjąć jako ostateczny termin przejścia 11 marca 2021 roku. W związku z tym przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na przeprowadzenie procesu wdrożenia i certyfikacji SZBHP w oparciu o nową normę ISO 45001.

Dla kogo SZBHP ISO 45001?

System Zarządzania BHP ISO 45001 możliwe jest w każdej organizacji bez względu na jej specyfikę, wielkość, czy lokalizację. Opiera się na zarządzaniu ryzykiem zawodowym i tworzeniu wewnętrznych zasad BHP. Firmy, które mają wdrożony SZBHP ISO 45001, zobowiązane są do organizacji prac i wprowadzenia zasad działań związanych z zagrożeniami oraz zapobieganiu i reagowaniu na wypadki. Stosowanie tych zasad ułatwia firmom realizację celów z zakresu BHP oraz minimalizację ilości wypadów i awarii w przedsiębiorstwie. Przekłada się to na realne oszczędności wynikające z mniejszej absencji pracowników, przestojów w pracy oraz mniejszych kosztów składek wypadkowych!

Jakie korzyści z wprowadzenia ISO 45001?

Do najważniejszych korzyści, które uzyskują firmy mające wdrożony System Zarządzania BHP ISO 45001, należą:

 • – zapobieganie wypadkom przy pracy poprzez systemowe podejście do oceny ryzyka,
 • – zarządzanie BHP z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 • – poczucie bezpieczeństwa pracy pracowników wpływające na lepszą efektywność i jakość pracy,
 • – pokazanie zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy przed inspekcjami kontrolnymi,
 • – zmniejszenie ryzyka zawodowego,
 • – oszczędności wynikające z mniejszej absencji pracowników.

Jakie zmiany w nowej normie ISO 45001?

Najważniejszą zmianą w normie ISO 45001 w stosunku do swoich poprzedniczek jest bardzo mocne zaakcentowanie roli przywództwa oraz pracowników, w tym ich przedstawicieli. Norma wymaga, aby wszelkie decyzje podejmowane w organizacji w zakresie BHP zapadały przy współudziale istotnych stron zainteresowanych – taką stroną mogą być także podwykonawcy. Ponadto na podstawie wymagań Dyrektywy ISO/IEC – Części 1: Skonsolidowanego Suplementu ISO – Załącznik SL, zapewniono, aby system zarządzania bhp był łatwiejszy w integracji. Wobec powyższego w normie ISO 45001 występują punkty oparte na cyklu PDCA wg następującej kolejności:

 • 4. Kontekst organizacyjny
 • 5.Przywództwo i uczestnictwo osób pracujących
 • – 6. Planowanie
 • – 7. Wsparcie
 • – 8. Działania operacyjne
 • – 9. Ocena efektów działalności
 • – 10. Doskonalenie

Do głównych zmian, jakie zostały podyktowane poprzez ukazanie się nowej normy dotyczącej Systemów Zarządzania BHP możemy zaliczyć:

 • Wprowadzenie zagadnień związanych z kontekstem organizacji – zgodnie z wymaganiami nowej normy ISO 45001 organizacja powinna określić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu jej działania oraz takie, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników w zakresie BHP. Należy pamiętać, że nie ma na świecie dwóch identycznych organizacji, a wpływ na ich funkcjonowanie ma m.in. obsadzenie organizacji w różnych strefach czasowych, geograficznych, prawnych, kulturowych, finansowych itp.
 • Wprowadzenie konieczności identyfikacji potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron zainteresowanych – organizacja powinna pamiętać, że potrzeby pracowników muszą być zawsze spełnione, a oczekiwania niekoniecznie. Podejmowanie decyzji w oparciu o oczekiwania jest niemniej lepiej zauważalne i postrzegane przez ludzi,
 • Zwiększenie roli najwyższego kierownictwa w SZBHP oraz konieczności zapewnienia współudziału pracowników, w tym usuwaniu barier dla pracowników poprzez wzięcie odpowiedzialności za zapobieganie urazom i pogorszeniu się stanu zdrowia ludzi w związku z wykonywaną przez nich pracą,
 • Zwiększenie roli pracowników lub ich przedstawicieli w SZBHP – ludzie powinni mieć możliwość aktywnego współudziału w tworzeniu zasad BHP, norma ISO 45001 daje ten przywilej pracownikom właściwie w pełnym zakresie funkcjonowania SZBHP.    
 • Wprowadzono obowiązek identyfikacji ryzyk i szans związanych z funkcjonowaniem SZBHP, nie tylko odnoszących się do stanowisk pracy – organizacja powinna identyfikować ryzyka i szanse zarówno z na poziomie funkcjonowania systemu zarządzania bhp, jak i na poziomie ryzyk występujących w zakresie wykonywanych pod jej nadzorem czynności pracy, w tym wzięcia odpowiedzialności za osoby będące pod jej oddziaływaniem. 
 • Wprowadzone zostało pojęcie „incydentu”, które definiowane jest jako wystąpienie zdarzenia wynikającego w trakcie pracy, które może lub powoduje uraz i zły stan zdrowia. Warto zwrócić także uwagę, że definicja systemowa incydentu jest inna niż w przypadku polskiego odpowiednika zdarzenia wypadkowego.

Jak możemy pomóc?

Świadczymy usługi wdrożenie od podstaw lub dostosowania funkcjonującego już w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (lub zintegrowanego systemu zarządzania) w oparciu o  ISO 45001:2018.

Wdrożenie SZBHP ISO 45001 może być prowadzone na podstawie dotychczas opracowanych przez organizację rozwiązań lub realizowane od podstaw. Dzięki temu możliwe będzie kompleksowe dostosowanie organizacji do wymagań normy ISO 45001. Także w przypadku, kiedy organizacja dotychczas nie pracowała w oparciu o wymagania żadnej z norm ISO.

Przeprowadzamy diagnozę stanu BHP w firmach, w odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych. Wyniki diagnozy przedstawiamy w postaci raportu, który stanowi informację dla osób zarządzających firmą jakie są ryzyka działalności i podejmowanych decyzji w odniesieniu do spraw BHP. 

Przeprowadzamy dedykowane warsztaty szkoleniowe dla pracowników, audytorów, specjalistów, pełnomocników, managerów średniego i wysokiego szczebla, osób zarządzających i właścicieli firm.

Chcesz wiedzieć jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania BHP ISO 45001 w swojej firmie?

Zadzwoń: +48 512 193 743

lub napisz: wiso@wiso.pl

w celu uzyskania darmowych informacji!