Czym jest System Ekozarządzania i auditu EMAS?

EMAS inaczej System ekozarządzania i auditu, to unijne narzędzie ochrony środowiska, funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) – z późniejszymi zmianami.

Jest to system zarządzania środowiskowego, w którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywnie zarządzają energią i zasobami. Aby organizacja uzyskała rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) powinna:

  • Przeprowadzić przegląd środowiskowy, który prowadzony i dokumentowany jest w ramach przeglądów zarządzania,
  • Stworzyć efektywny System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ),
  • Przeprowadzić wewnętrzny audit środowiskowy,
  • Sporządzić i opracować Deklarację środowiskową,
  • Poddać się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • Złożyć wniosek o rejestrację wraz z zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Rejestracja w systemie EMAS oznacza spełnienie przez organizację wygórowanych wymagań z zakresu ochrony środowiska. Z uwagi na fakt, iż obecnie w systemie EMAS zarejestrowanych jest zaledwie ok 84 organizacji, spełnienie wymagań Rozporządzenia daje świadomość przynależności do elitarnego grona organizacji, które prowadzą swoje działalności zgodnie
z ideą zrównoważonego rozwoju.

Dla organizacji spełniających wymagania Rozporządzenia oraz zarejestrowanych
w systemie EMAS, płynie szereg korzyści i ulg regulacyjnych, tj.:

Wiarygodność i zaufanie – jednym z głównych elementów biznesu jest umiejętność budowania wiarygodności i zaufania. EMAS pomaga tworzyć pozytywną relację organizacji
z jej interesariuszami (stronami zainteresowanymi) i wzmacniać w ten sposób swoją wiarygodność.

Zgodność z prawem – w ramach rejestracji w EMAS organizacja musi stale wykazywać się zgodnością z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska. Skutkuje to uporządkowaniem wszystkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz wprowadzenie procedur gwarantujących ich realizację.

Przewaga konkurencyjna – z uwagi na fakt niewielkiej ilości organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS, możemy poszczycić się przynależnością do elitarnego grona. Ponadto rynek coraz częściej wymusza na firmach działania pro środowiskowe co jest to szczególnie widoczne za sprawą rosnącej popularności zazieleniania wizerunku biznesu, coraz częściej zdarza się również wyszczególnienie jako obowiązku spełnienia posiadania certyfikatu EMAS
w prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zaangażowanie pracowników –  dzięki wdrożeniu systemu EMAS, pracownicy integrują się przy tworzeniu wspólnego celu, polegającego na poprawie stanu ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju w organizacji.

Zwolnienie z opłaty rejestrowej w rejestrze o odpadach  – organizacje zarejestrowane
w EMAS są zwolnione z opłaty rejestrowej przy wpisie do rejestru o odpadach (BDO), której czas na wpis dla organizacji minął 24 lipca 2018.

Rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ – nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenia integrowane na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska Art. 5a ust. 4.

Zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz –  organizacje zarejestrowane w EMAS mogą liczyć na zwolnienia z podatku akcyzowego na gaz i węgiel,

Zwolnienie z audytów energetycznych – organizacje zarejestrowane w EMAS są zwolnione
z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Warunkiem jest wykonanie takiego audytu w ramach systemu oraz poinformowanie o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podsumowując, System Ekozarządzania i Auditu EMAS jest użytecznym narzędziem do tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zrządzania zasobami i energią. Wymagania jakie narzuca na nas EMAS są celnymi wskazówkami, dzięki którym organizacje mają możliwość w wiarygodny sposób raportowania oddziaływania na środowisko ułatwiającego prowadzenie otwartego dialogu z interesariuszami.

WISO GROUP Sp. z o.o. oferuje usługi kompleksowego wdrażania Systemów Zarządzania opartych na krajowych jak i międzynarodowych standardach, w tym także Systemie EMAS. Wdrożenia w organizacjach Systemów Zarzadzania prowadzone są kompleksowo i od podstaw, dzięki czemu umożliwiają pracę w organizacjach, które nie pracowały wcześniej w oparciu o normy ISO.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą ofertą usług świadczonych przez WISO GROUP Sp. z o.o.